Καριέρα

Θέσεις Εργασίας


Στη NIGICO αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στους ανθρώπους που στελεχώνουν την ομάδα μας. Εργαζόμαστε σκληρά για να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης όπου κάθε έργο αποτελεί ευκαιρία για συλλογική δράση και όπου η υπευθυνότητα, η συνέπεια και το ομαδικό πνεύμα κυριαρχούν. Σήμερα η ομάδα μας στελεχώνεται με πάνω από 40 συνεργάτες με μέσο όρο ηλικίας τα 35 έτη. Μηχανικοί, τεχνικοί, πωλητές και διοικητικοί υπάλληλοι με ανώτερες και ανώτατες σπουδές προσφέρουν αφοσιωμένα τις υπηρεσίες τους στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συνεργατών της NIGICO. Το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι τέτοιες που διασφαλίζουν αλλά και προάγουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία με όλα τα μέσα. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρία έχει προχωρήσει στην εκπόνηση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, συμμορφούμενο με το πρότυπο ISO 45001. Στη NIGICO επένδυση στον άνθρωπο σημαίνει επένδυση στην διαρκή του κατάρτιση. Τα μέλη μας απολαμβάνουν συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση. Συμμετέχουν σε πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό με στόχο τόσο την βαθύτερη γνώση των νέων τεχνολογιών όσο και την εξοικείωση τους με τις σύγχρονες επιχειρησιακές διαδικασίες.

Αν σας ενδιαφέρει η προοπτική να γίνετε μέλος μιας δυναμικής και εξελισσόμενης επιχείρησης, ανεξάρτητα από τις παρούσες δυνατότητες απασχόλησης στην εταιρεία μας, παρακαλούμε αποστείλτε μας το Βιογραφικό σας Σημείωμα αναφέροντας τις θέσεις που θα σας ενδιέφεραν για μια μελλοντική συνεργασία.

More Details

Κύρια καθήκοντα:

 • Διαχείριση και ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου
 • Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της εταιρείας
 • Ανάλυση αναγκών των πελατών και follow-up προσφορών

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΤΕΙ / ΑΕΙ – κατά προτίμηση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε συναφείς τομείς δραστηριότητας
 • Εξοικείωση με προγράμματα ERP/CRM

 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εταιρικό αυτοκίνητο, καθώς και άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Γενικές αρμοδιότητες:

 • Προγραμματισμός & συντονισμός τεχνικών εργασιών.
 • Λήψη & διαχείριση κλήσεων τεχνικού τμήματος.
 • Συντονισμός Συνεργατών επαρχίας.
 • Χρήση πληροφοριακών συστημάτων (CRM & ERP) για την αποτύπωση των ανωτέρω ενεργειών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ (επιθυμητό πτυχίο Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού).
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ και MS Office

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εξοικείωση με προγράμματα ERP/CRM
 • Οργανωτικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρία
 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον
 • Κινητό Τηλέφωνο ή Laptop
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Κύρια καθήκοντα:

 • Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
 • Διαχείριση προμήθειας Υλικών.
 • Προγραμματισμός & συντονισμός τεχνικών εργασιών.
 • Παρακολούθηση εξέλιξης έργου.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ (επιθυμητό πτυχίο Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού).
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ και MS Office
 • Οργανωτικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση Autocad.
 • Εξοικείωση με πληροφοριακά συστήματα ERP/CRM.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Κύρια καθήκοντα:

 • Σχεδιασμός και κοστολόγηση τεχνικών λύσεων
 • Προετοιμασία τεχνικών και οικονομικών προσφορών
 • Μελέτη διαγωνισμών και προετοιμασία φακέλων προσφοράς

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού ΤΕΙ / ΑΕΙ – κατά προτίμηση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Γνώση εφαρμογών Autocad, PVSYST, HOMER ή αντίστοιχων
 • Εξοικείωση με προγράμματα ERP/CRM
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση
 • Εξοικείωση σε προγράμματα CRM & ERP

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ τεχνικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση
 • Εμπειρία σε  ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις-εφαρμογές
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης IX

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, κινητό, εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ειδικότητα Ψυκτικού
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εγκαταστάσεις – συντηρήσεις ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Κατοχή άδειας Τεχνίτη Ψυκτικού ή εργοδηγού ψυκτικού ή κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου στο αντικείμενο καθώς επιθυμητή είναι και η πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων αερίων.
 • Εμπειρία σε μονάδες close control θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
 • Καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης IX

 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, κινητό, εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

 

Form


Επιλέξτε την Θέση που σας ενδιαφέρει:

Υποβολή βιογραφικού *

* Μπορείτε να επισυνάψετε το βιογραφικό σας σε μορφή .doc ή .pdf & το μέγεθος του αρχείου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 1ΜΒ.